Okna Donap
On-line poptávka
Facebook

Ochrana osobních údajů

INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a nařízením Evropského parlamentu a Evropské rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů
 

ÚČEL A POSTUP ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které jste nám dle svého rozhodnutí poskytli, budou zpracovávány pro následující účely:
 
a) poskytování zvolených a uvedených služeb v souvislosti s prodejem okenních a dveřních systémů, stínění, vrat a montáží (dále uváděných jako „Služby“).
 
b) poskytování, na základě Vašeho výslovného souhlasu, komerčních a/nebo propagačních informací, zasílání reklamních materiálů, zapojování do přímých prodejních činností nebo interaktivních komerčních komunikací týkajících se produktů, služeb nebo dalších činností Donap spol. s r.o., nebo provádění marketingových výzkumů;
 
c) profilování, na základě Vašeho výslovného souhlasu, Vašeho spotřebního chování, zvyků a sklonů v oblasti stavebního průmyslu, které bude sloužit ke zlepšování služeb nabízených firmou Donap spol. s r.o.;
 
d) poskytování osobních údajů, na základě Vašeho výslovného souhlasu, třetím stranám spojeným a propojeným s Donap spol. s r.o., ke zpracování pro komerční a/nebo propagační informace, jakož i k zasílání reklamních materiálů, zapojování do přímých prodejních činností nebo interaktivní komerční komunikace v souvislosti s produkty, službami a dalšími činnostmi, nebo k realizování průzkumu trhu, 
 
Údaje budou zpracovávány v tištěné podobě, v automatizovaném nebo telematickém formátu, a zejména poštou nebo elektronickou poštou, telefonem (včetně automatizovaných telefonních hovorů, SMS, MMS atd.), faxem a jinými elektronickými kanály (např. na webových stránkách, v mobilních aplikacích). Zpracování je prováděno společností Donap spol. s r.o., Říkov 3, 552 03, Česká republika. Zpracovatelé provádějí shromažďování informací v počítačových databázích, údržbu a další záležitosti týkající se technických a marketingových činností.
 

NÁSLEDKY NEPOSKYTNUTÍ ÚDAJŮ

Poskytnutí Vašich osobních údajů je nepovinné. Nicméně bez uvedení povinných údajů (označených hvězdičkou) nebudeme schopni poskytovat Vám požadované Služby, ani Vás správným způsobem identifikovat. Bez ostatních údajů, které nejsou označeny jako povinné, služby poskytovat lze.
 

TŘETÍ STRANY, KTERÉ MOHOU MÍT PŘÍSTUP K VAŠIM ÚDAJŮM

Osobní údaje, které jste poskytli, mohou být zpracovávány Pracovníky pro zpracování údajů, včetně externích pracovníků, kteří jsou odpovědní za řízení požadovaných služeb a souvisejících marketingových činností, a Zpracovatelem/Zpracovateli dat nebo společnostmi, kterým byla data poskytnuta, jak je uvedeno níže.
 

TŘETÍ STRANY, KTERÝM MOHOU BÝT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTOVÁNY.

Vaše osobní údaje mohou být poskytovány třetím stranám v souvislosti s plněním zákonných povinností, z nařízení veřejných orgánů nebo pro uplatnění zákonných práv.
Kromě toho bude možné Vaše data na základě Vašeho souhlasu poskytovat třetím stranám, tak jak je uvedeno v bodě d) Informačního oznámení.
 

SPRÁVCE ÚDAJŮ

Donap spol. s r.o., Říkov 3, 552 03, IČO: 48151106
 

VAŠE PRÁVA

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo kdykoli opravit nebo odstranit jakékoli údaje, které by byly zpracovávány v rozporu se zákonem, zakázat používání Vašich osobních údajů ke komerčním nebo marketingovým účelům, požádat správce o vysvětlení, opravu, doplnění nebo odstranění Vašich osobních údajů a vyžádat si kompletní a aktuální seznam všech zpracovatelů těchto údajů na základě písemné žádosti zaslané společnosti Donap spol. s r.o., Říkov 3, 552 03, Česká republika nebo telefonem na zákaznickou linku 491 452 373 nebo e-mailem na adresu: info@donap.cz a uveďte v předmětu e-mailu “vymazat moje osobní údaje”.
 
Máte právo kdykoli odvolat Váš souhlas, který jste udělili na základě tohoto oznámení, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním. Svůj souhlas můžete odvolat způsobem uvedeným v předcházejícím odstavci.
 
V případě porušení Vašich práv můžete podat stížnost proti správci údajů u příslušného kontrolního orgánu nebo se můžete domáhat soudní ochrany. Pokud správce údajů nebo zpracovatel údajů způsobí škody nebo poruší práva subjektu údajů týkající se osobnosti v důsledku protiprávního zpracování nebo jakéhokoli porušení požadavků na bezpečnost údajů, je subjekt údajů oprávněn požadovat od správce údajů náhradu a nápravu. Český orgán: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
Poslat odkaz na e-mail