Reklamační řád

Reklamační řád

Doba záruky:

Záruka na zboží včetně montáže je poskytována v délce 5-ti let na okna a dveře Bohemia Okno, PKS okna, 2 roky společně na všechny typy kování a 2 roky na garážová vrata, na žaluzie, sítě, parapety a el. motory Somfy a pohony Tormatic. Dále 2 roky na vnitřní dveře Porta doors, Verte, DRE, Sapeli, Eurowood, 2 roky na střešní okna Fakro a 2 roky na posuvné systémy Duotech a zasklívací systémy Alumistr.

Záruční doba se počítá od data montáže a podepsání předávacího protokolu.

Rozsah záruky:

Záruka se vztahuje na vady výrobku vzniklé při výrobě a montáži a funkčnost výrobku v průběhu záruční doby. V záruční době má objednatel právo na bezplatné a řádné odstranění vady v co nejkratším možném termínu. Záruka se nevztahuje na funkční, vzhledové a jiné poškození výrobku, které nebylo způsobeno dodavatelem. Dále se záruka nevztahuje na srážení vody na vnitřním skle oken, dveří a vrat v důsledku zvýšené interiérové relativní vlhkosti.

Předmět reklamace:

Předmětem reklamace jsou vady výrobku vzniklé při výrobě a montáži a funkčnost výrobku v průběhu záruční doby, které nebudou zaviněny objednatelem, špatnou údržbou (nepromazané či znečištěné kování) nebo vyšší mocí. Při místním zjištění, že se jedná o špatnou údržbu či zavinění vady objednatelem, bude účtována zákazníkovi doprava (7Kč/km z Říkova u České Skalice) a servis (300Kč/hod.). Za vadu se nepovažuje srážení vody na vnitřním skle oken a dveří. Dále nelze reklamovat provedení a rozměry výrobků, které byly objednatelem odsouhlaseny a podepsány ve Smlouvě o dílo. Při výrobě plastových profilů v hladké bílé barvě vznikají někdy na povrchu nepatrné lehké stopy po tažení. Jsou způsobeny technologií a nejdou vyloučit, neopravňují proto k reklamaci.

Způsob uplatnění reklamace:

Při zjištění závady nahlaste tuto reklamaci osobně, e-mailem (info@donap.cz) nebo písemně na adresu pobočky, kde jste uzavírali smlouvu o dílo (viz. adresy v kontaktech). Uveďte druh vady, jméno zákazníka dle smlouvy, adresu stavby a telefonní číslo a připojte originál či prostou kopii předávacího protokolu potvrzeného montážním technikem. Tento předávací protokol Vám byl předán při převzetí díla dle smlouvy. Na základě nahlášené reklamace Vás navštíví náš technik, který reklamované vady posoudí, případně na místě odstraní.

Doklady potřebné pro uplatnění reklamace:

Na uplatnění reklamace má nárok kupující nebo jiná oprávněná osoba po předložení Smlouvy o dílo a potvrzeného předávacího protokolu montážním technikem. Reklamace výrobků a služeb je možná až po celkovém uhrazení fakturované částky!

Vyřízení reklamace:

Vada bude posouzena technikem. V případě oprávněné reklamace bude vada odstraněna v co nejkratší možné době bezplatně. V případě neoprávněné reklamace, tzn. při poškození výrobku vinou zákazníka, jiné osoby, vyšší moci nebo díky nedodržení Návodu k obsluze a k údržbě, bude vada odstraněna na náklady zákazníka. Návod k obsluze i k údržbě je k dispozici na našich pobočkách či na webových stránkách v sekci "užitečné info".

5