reklamační řád
Reklamační řád

Doba záruky

Záruka na zboží včetně montáže je poskytována v délce 5-ti let na okna a dveře Bohemia Okno, PKS okna, 2 roky společně na všechny typy kování a 2 roky na garážová vrata, na žaluzie, sítě, parapety a el. motory Somfy a pohony Tormatic. Dále 2 roky na vnitřní dveře Porta doors, Verte, DRE, Sapeli, Eurowood, 2 roky na střešní okna Fakro a 2 roky na posuvné systémy Duotech a zasklívací systémy Alumistr.

Záruční doba se počítá od data montáže a podepsání předávacího protokolu.

Předmět reklamace

Předmětem reklamace jsou vady výrobku vzniklé při výrobě a montáži a funkčnost výrobku v průběhu záruční doby, které nebudou zaviněny objednatelem, špatnou údržbou (nepromazané či znečištěné kování) nebo vyšší mocí. Při místním zjištění, že se jedná o špatnou údržbu či zavinění vady objednatelem, bude účtována zákazníkovi doprava (7Kč/km z Říkova u České Skalice) a servis (300Kč/hod.). Za vadu se nepovažuje srážení vody na vnitřním skle oken a dveří. Dále nelze reklamovat provedení a rozměry výrobků, které byly objednatelem odsouhlaseny a podepsány ve Smlouvě o dílo. Při výrobě plastových profilů v hladké bílé barvě vznikají někdy na povrchu nepatrné lehké stopy po tažení. Jsou způsobeny technologií a nejdou vyloučit, neopravňují proto k reklamaci.

Rozsah záruky

Záruka se vztahuje na vady výrobku vzniklé při výrobě a montáži a funkčnost výrobku v průběhu záruční doby. V záruční době má objednatel právo na bezplatné a řádné odstranění vady v co nejkratším možném termínu. Záruka se nevztahuje na funkční, vzhledové a jiné poškození výrobku, které nebylo způsobeno dodavatelem. Dále se záruka nevztahuje na srážení vody na vnitřním skle oken, dveří a vrat v důsledku zvýšené interiérové relativní vlhkosti.

Ceník servisních prací

Objednatel si může u Zhotovitele případně objednat servis na díle. Servisem se rozumí uvedení otevíracího prvku do funkčního stavu, případně výměna opotřebovaných částí a to v souladu s touto Smlouvou a reklamačním řádem Zhotovitele. Objednatel se u prováděného servisu zavazuje Zhotoviteli hradit dopravu ze skladu Zhotovitele v městysi Pecka, do místa servisu a zpět, čas technika a případně nové měněné části, které jsou používáním opotřebovány. Cestovné je účtováno 14Kč/km (z místa jednoho ze sídel dceřiných společností tj. buď z Říkova u České Skalice nebo  z obce Pecka a zpět ) a práce technika budou účtovány 300Kč/ za každou započatou půlhodinu + případně dodaný materiál.

Způsob uplatnění reklamace

Při zjištění závady nahlaste tuto reklamaci osobně, e-mailem, nebo písemně na adresu pobočky, kde jste uzavírali smlouvu o dílo. Uveďte druh vady, jméno zákazníka dle smlouvy, adresu stavby a telefonní číslo a připojte originál či prostou kopii předávacího protokolu potvrzeného montážním technikem. Tento předávací protokol Vám byl předán při převzetí díla dle smlouvy. Na základě nahlášené reklamace Vás navštíví náš technik, který reklamované vady posoudí, případně na místě odstraní.

Doklady potřebné pro uplatnění reklamace

Na uplatnění reklamace má nárok kupující nebo jiná oprávněná osoba po předložení Smlouvy o dílo a potvrzeného předávacího protokolu montážním technikem. Reklamace výrobků a služeb je možná až po celkovém uhrazení fakturované částky!

ros

Vyřízení reklamace

Vada bude posouzena technikem. V případě oprávněné reklamace bude vada odstraněna v co nejkratší možné době bezplatně. V případě neoprávněné reklamace, tzn. při poškození výrobku vinou zákazníka, jiné osoby, vyšší moci nebo díky nedodržení Návodu k obsluze a k údržbě, bude vada odstraněna na náklady zákazníka. Návod k obsluze i k údržbě je k dispozici na našich pobočkách či na webových stránkách v sekci "užitečné info".

Příkladný rozsah součinnosti objednatele

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost k provádění díla a zajistit místo provádění díla, zejména aby prostory a předměty ohrožené znečištěním (zejména interiér) byly řádně zakryty a ochráněny před možným poškozením a znečištěním. Objednatel je povinen předat zhotoviteli místo montáže ve stavu připravenosti k řádnému provedení díla a umožnit mu přístup k provedení díla. Připraveností je míněna připravenost stavebních otvorů k řádné montáži prvků bez dalších úprav otvoru. Objednatel je povinen zajistit příjezd k místu montáže po nosné komunikaci, pro potřeby montáže díla možnost přípojky k odběru elektrické energie a vody. Objednatel je povinen zhotoviteli bezplatně v bezprostřední blízkosti provádění montáže zajistit plochy pro uskladnění materiálu a pro manipulaci s materiálem. Objednatel je povinen umožnit vstup a vjezd na místo montáže zhotoviteli, jeho pracovníkům a subdodavatelům 11 hodin denně v pracovních dnech po celou dobu výstavby a po předchozí domluvě stran i ve dnech pracovního klidu. Objednatel se zavazuje zajistit, aby zhotovitel nebyl po celou dobu provádění díla rušen způsobem, který by bránil provedení díla v předpokládaném (smluveném) čase a kvalitě. Objednatel je povinen zajistit zhotoviteli bezplatně nezbytné egergie pro montáž díla. Pokud objednatel nesplní své povinnosti a v důsledku toho vzniknou prostoje, je povinen zaplatit zhotoviteli paušální náhradu ve výši 300,-Kč na pracovníka, který nebude moci v místě montáže díla provádět práci, a to za každou započatou hodinu prostoje a dále cestovní náklady, které v důsledku nesplnění povinností vzniknou. Totéž platí i v případě, že bude montáž z těchto důvodů přerušena. Je-li k provedení díla nutná další součinnosti objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buĎ zajistit náhradní plnění na účet objednatele, anebo, upozornil-li na to objednatele, odstoupit od smlouvy.

 

1